KONTAKTNÍ CENTRUM KLÍČ A AGARTA

Naše Kontaktní centrum Klíč ve Vsetíně a Kontaktní centrum Agarta ve Valašském Meziříčí jsou registrována pod souhrnným názvem Kontaktní centrum Klíč (identifikátor 3645453). Kontaktní centrum (KC) je nízkoprahové zařízení zaměřené na navázání kontaktu s cílovou skupinou, na kontaktní práci, poradenství v oblasti prevence a léčby závislosti, práci s motivací klientů, na sociální práci. Služba je vedena zejména přístupem snižování rizik (tzv. Harm Reduction) spojených s problémovým užíváním drog (včetně možnosti programu výměny injekčního náčiní), usilujícím o ovlivnění motivace klientů ke změně životního stylu, rizikového chování a k vyhledání další odborné pomoci. Poskytuje vedle poradenství i zhodnocení stavu klienta a zprostředkování léčby. Rovněž poskytuje podmínky pro vykonání osobní hygieny.

Kontaktní centra Klíč a Agarta jsou registrovanou sociální službou dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, Kontaktní centrum Klíč je zároveň s ohledem na povinnost certifikace (dle usnesení vlády ČR č. 300/2005 a 700/2005) i držitelem certifikátu odborné způsobilosti pro poskytování kontaktních a poradenských služeb, vydaného Radou vlády pro koordinaci protidrogové politiky. Kontaktní centrum Agarta, vzhledem ke své zatím krátké existenci, se na certifikaci připravuje.

POSLÁNÍ SLUŽBY

Posláním KC je minimalizace rizik spojených s užívání drog, podpora změny rizikového chování klientů (včetně patologického hráčství) a zlepšení kvality jejich života a podpora osob v uschopňování řešit jejich drogový problém a/nebo závislost.

Neboli, posláním Kontaktního centra je pomáhat lidem s řešením jejich drogového problému a/nebo závislosti, podpora klienta v dosažení co nejvyšší míry jeho tělesného, duševního a sociálního zdraví a kvality života včetně minimalizace rizik spojených s užíváním drog.

SLUŽBY

PŘÍSTUPNOST SLUŽEB

Všechny odborné služby jsou při splnění vstupních kritérií veřejně přístupné bez ohledu na pohlaví, věk, rasu, politické přesvědčení, náboženství, právní či společenské postavení, psychický či fyzický stav (včetně HIV či HBV, HCV pozitivity), socioekonomické možnosti, např. schopnost službu zaplatit. Služby jsou přístupné bez ohledu na druh závislosti, historii užívání a způsob aplikace návykové látky.
Veřejná přístupnost služby znamená, že každý zájemce o službu a uživatel služby má právo na rovný a volný přístup ke službě bez ohledu na potenciálně diskriminující charakteristiky. Pracovníci KC berou zároveň v úvahu odborná kritéria a (kontra)indikace pro využití služby:

Základní vstupní kritéria KC:
> věk nad 15 let
> spadá do cílové skupiny KC

Kontraindikace pro vstup a pobyt v KC: zájemce o službu/klient je ve stavu, který je výrazně potenciálně nebezpečný pro ostatní osoby v zařízení (značná intoxikace osoby, agresivita, akutní psychotický stav, podezření na TBC apod.)

Důvody pro neposkytnutí služeb:
Zájemcům, kteří odpovídají naší cílové skupině, neposkytneme naše služby z důvodu:
> program neposkytuje sociální službu, o kterou zájemce žádá
> kapacita programu je plně obsazena
> žádaná námi poskytovaná služba neodpovídá potřebám zájemce
> stav klienta se změnil natolik, že je třeba jiný druh služby
> uživatel byl z programu vyloučen za velmi vážné porušení pravidel

Služby jsou přístupné bez zbytečných odkladů (způsoben službou a není zdůvodnitelný dodržením kvality služby), které by mohly zhoršit aktuální stav klienta. V případě, že služba nemůže v daný okamžik poskytnout potřebné služby, je zájemci o službu či klientovi doporučeno jiné zařízení.

Službu či konkrétní služby je možno využít i zcela anonymně.

HYGIENICKÝ SERVIS

Hygienický servis je služba umožňující klientům udržovat a obnovovat základní hygienické návyky.

V praxi to znamená:
> poskytnutí možnosti základní hygieny (WC, sprcha)
> poskytování možnosti vyprání a vysušení prádla

INDIVIDUÁLNÍ PORADENSTVÍ

Individuální poradenství je určeno klientům, kteří se rozhodli nějakým způsobem řešit svou situaci. Poradenství můžeme rozdělit na:

> obecné, které se zaměřuje na řešení aktuálních problémů a zvyšování kompetence klienta tyto problémy řešit
> strukturované, jehož cílem je pomoci klientovi efektivněji jednat a dosahovat svých cílů. Probíhá strukturovaně na základě plánu, který je průběžně modifikován. Jedná se o poradenství s prvky psychoterapie
> individuální konzultace o průběhu naplňování individuálního plánu klienta, jde o vysoce strukturovaný rozhovor zaměřený prakticky na rozvoj konkrétních schopností a dovedností klienta

INFORMAČNÍ SERVIS

Informační servis je poskytován na základě vyjádřeného zájmu klienta. Předávané informace odpovídají povaze situace, stavu klienta a možnostem pracovníka. Jedná se především o informace:

> o bezpečnějším užívání drog a bezpečnějším sexu
> o zdravotní a sociálně-právní oblasti
> o literatuře pro vzdělávání
> jiné specifické informace

KRIZOVÁ INTERVENCE

Jde o přístup založený na skutečnosti, že krize je přirozeným jevem v životě člověka. U klientů užívajících drogy pak ke krizi dochází velice snadno. Služba je určena, jak uživatelům drog, tak jejich blízkým a je poskytována v zařízení i po telefonu. V praxi intervence představuje:

> jednorázové setkání zaměřené na zvládnutí a překonání krize klienta způsobené jeho sociální situací nebo zdravotním stavem
> opakované sezení zaměřené na orientaci v příčinách krizového stavu a zvládnutí potíží

ORIENTAČNÍ TEST Z MOČI

Je prováděn výhradně na žádost klienta. Nabízíme dva druhy orientačních testů:

> test na přítomnost drog a jejich metabolitů v moči, jehož cílem je průběžná kontrola abstinence. Pracovník může klientovi vydat potvrzení o výsledku testu
> těhotenský test

Neoddělitelnou součástí testování je také předtestové a potestové poradenství zaměřené na předání informací o limitech testu, popřípadě dalších službách K-centra.

PORADENSTVÍ PRO RODIČE A OSOBY BLÍZKÉ KLIENTŮM

Jde o:
> obecné poradenství pro rodinného příslušníka či jinou blízkou osobu uživatele drog. Cílem je pomoci zvýšit jejich kompetence při řešení problémů spojených s užíváním drog blízké osoby
> strukturované poradenství, které má za cíl pomoci lépe chápat uživatele drog a pomáhat mu, aby se dokázal efektivněji vyrovnávat s určitým typem konkrétního problému a lépe dokázal dosahovat svých cílů. Probíhá strukturovaně na základě plánu, jenž je průběžně modifikován. Jedná se o poradenství s prvky psychoterapie

POTRAVINOVÝ SERVIS

Tato služba je zaměřena na celkovou zdravotní a také částečně sociální pomoc a rehabilitaci. Nabídkou potravin se snažíme snižovat zdravotní a sociální poškození klientů. Jedná se o poskytnutí potravin a nápojů, které jsou součástí nabídky kontaktního centra, ke konzumaci v prostorách zařízení. Naše centrum nabízí kávu, čaj a instantní polévku. Součástí služby je také vedení klientů k samostatnosti a zodpovědnosti.

TESTOVÁNÍ INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ

Cílem výkonu je zjištění možnosti výskytu infekčního onemocnění u klienta. Součástí je samozřejmě předtestové a potestové poradenství, zmapování rizikového chování klienta vzhledem k přenosu infekčních onemocnění a předání informací o infekčních nemocech a potřebné následné lékařské péči v případě pozitivního výsledku.

V současnosti nabízíme bezplatné a anonymní testování na protilátky HIV, hepatitidy typu B a C, syfilis.

SOCIÁLNÍ PRÁCE

Součástí služeb kontaktního centra je i sociální servis, jehož součástí je snaha o odbourání nedůvěry klientů v různé instituce a úřady. Jedná se o aktivity zaměřené na zlepšení sociální situace klienta a jeho schopnosti řešit běžné sociální problémy. Jde například o:

> pomoc v oblasti sociálně právní (např. pomoc při vyřizování sociálních dávek, dokladů, přídavků, kontakt se sociálními institucemi, problémy s bydlením, splátkové kalendáře…)
> zprostředkování dalších služeb v jiných zařízeních
> asistenční služba-jedná se o doprovod klienta do příslušné instituce

VÝMĚNNÝ PROGRAM

Výměnný program představuje výměnu injekčního materiálu nebo jeho součást – samostatný výdej čistého nebo příjem použitého injekčního materiálu. Nedílnou součástí této služby je i nabídka standardního vybavení potřebného k bezpečné aplikaci (např. dezinfekční tampony, filtry, náplasti, vody…) včetně poučení o bezpečnějším braní a správné likvidaci použitého materiálu. Dle možností je vydáván také další Harm reduction materiál (např. prezervativy, vitaminy, alobal…)

ZÁKLADNÍ ZDRAVOTNÍ OŠETŘENÍ

Jeho cílem je poskytnout materiál k základnímu zdravotnímu ošetření v kombinaci se snahou přimět klienta, aby využil odbornou pomoc lékaře. Je to tedy intervence v případech onemocnění či poranění bez závislosti na tom, jestli se jedná o onemocnění či poranění způsobené injekční aplikací drog (abscesy apod.). Pracovníci jsou pravidelně školeni k provedení neodkladné první pomoci.

KAPACITA SLUŽBY

Momentální kapacita: na 1 pracovníka 1 klient

Maximální okamžitá kapacita zařízení: 10 klientů

ZÁSADY

Nízkoprahovost

Služby poskytujeme s ohledem na snadnou dostupnost, časovou i místní, klient nepotřebuje žádné doporučení, objednávání se, služby jsou poskytovány anonymně a zdarma.

Anonymita

Je pro nás základním předpokladem pro navázání kontaktu a následné budování důvěry mezi klientem a pracovníky TP, pomáhá minimalizovat možnost stigmatizace klienta způsobenou spoluprací s TP, sbíráním dat či evidencí. Klient má možnost využívat služeb anonymně.

Bezplatnost

Všechny služby jsou poskytovány bezplatně.

Veřejná dostupnost

Služby jsou přístupné všem klientům bez ohledu na pohlaví, věk, rasu, politické přesvědčení, náboženské vyznání, právní či společenské postavení, psychický či fyzický stav a socioekonomické možnosti. Služby jsou poskytovány bez odkladu, který by mohl mít negativní vliv na stav klienta.

Individuální přístup

Ke každému klientovi, k jeho životní situaci a / nebo problému přistupujeme individuálně, snažíme se společně hledat řešení vhodné pro konkrétní osobu. Služby jsou poskytovány klientům na základě jejich individuálních potřeb.

Respektování volby a svobodné vůle

Klient má právo rozhodnout se pro život s drogou nebo pro abstinenci. Respektujeme klientovu volbu, ať už je jakákoli. I když neabstinuje, je možné mu nabídnout určité formy péče. Respektování svobodné vůle považujeme za nezbytné, zvláště pokud jde o postup řešení problému. Klientům pomáháme rozumět jejich rozhodnutím a tím je konfrontovat se zodpovědností za svůj život.

Dobrovolnost

Účast klienta v programu je dobrovolná.

Dodržování práv klientů

Je pro nás důležité vytvářet podmínky a být v souladu s naplňováním práv klientů v našem zařízení. Zaměstnanci dodržují Listinu základních práv a svobod a Etický kodex sociálních pracovníků a organizace.

Kvalita

Pracovníci zařízení usilují ve své práci o kvalitní poskytování služeb. Poskytují pomoc a podporu dle Standardů kvality soc. služeb a Certifikace odborné způsobilosti.

Odbornost

Pracovníci disponují širokým spektrem odborných kompetencí (drogová problematika a „Harm Reduction“, zdravotní problematika a provádění testů, krizová intervence, odborné poradenství, sociální práce aj.). Pracovníci se kontinuálně vzdělávají.

CÍLE

Mezi hlavní cíle projektu patří snižování rizik spojených s užíváním drog a patologickým hráčstvím v rámci programů Public Health (veřejného zdraví) a Harm Reduction (snižování rizik) a předcházení vážným či trvalým zdravotním nebo sociálním poškozením. Ve vztahu k ochraně veřejného zdraví je naším cílem prevence výskytu hepatitid a HIV/AIDS.

Obecným cílem je vytvoření polyvalentní sociální instituce s určitými zdravotnickými prvky, která je schopná zareagovat na jakoukoliv relevantní potřebu klienta, jež není protizákonná, není v rozporu s vnitřními předpisy a operačním manuálem zařízení a osobními hranicemi službu poskytujícího personálu. Snahou zařízení je nabídnout uživatelům drog a patologickým hráčům a jejich blízkým standardní služby poskytované kontaktním centrem a přizpůsobit je konkrétním potřebám klientů v daném regionu.

Směrem ke klientům je naším cílem vytvoření prostředí, které bude pozitivně působit na klienty, konkrétní práce s klientem zaměřená na motivaci ke změně životního stylu a zlepšení jeho sociální situace (Úkolem kontaktního centra není léčit, úkolem je nabídnout, pomoci a podpořit cestu k abstinenci).

Cíle jsou tedy rozděleny do řady dílčích kroků, které jsou stanovovány individuálně, na základě aktuální situace klienta (zdravotní, sociální, atd.). Každá z nabízených služeb má svůj význam z hlediska uspokojování potřeb, navíc se snažíme vycházet z přání klientů, tzn., že usilujeme o to, aby naše cíle korelovaly s očekáváním samotných klientů.

1)
Navázání kontaktu a vytvoření vztahu mezi uživatelem služby/klientem a pracovníkem zařízení založeném na vzájemné důvěře.

2)
 Podpora změny rizikových vzorců chování klientů, např. sdílení (potenciálně) kontaminovaného a použitého náčiní pro aplikaci drog, rizikový nechráněný sex, patologické hráčství, apod.)

3)
Konkrétní práce s klientem zaměřena na motivaci ke změně životního stylu a zlepšení jeho zdravotní, psychické a sociální situace.

4)
Posílení motivace klienta k dalšímu postupu v léčbě směrem k abstinenci.

5)
Pomoc a podpora rodinám či jiným blízkým osobám uživatelů či patologickým hráčům.

6)
Pomoc rodinám či jiným blízkým osobám uživatelů.

7)
Pomoc v krizi uživatelům služby/klientům.

8)
Zajištění podmínek k zabezpečení základního zdravotního a hygienického servisu.

9)
Zvýšení informovanosti klientů, odborné i laické veřejnosti.

10)
Minimalizace rizik a dopadů spojených s užíváním drog a patologickým hráčstvím.

CÍLOVÁ SKUPINA

Služba je určena lidem od 15 let věku, kteří užívají návykové látky a/nebo jsou ohroženi patologickým hráčstvím a osobám jim blízkým:

> primárně osoby problémově užívající návykové látky,
> osoby experimentující či škodlivě užívající návykové látky včetně alkoholu,
> osoby závislé na návykových látkách
> osoby ohrožené patologickým hráčstvím
> rodinní příslušníci a osoby blízké těchto cílových skupin
> případně abstinující či o abstinenci se pokoušející uživatelé

Těžiště cílové skupiny zařízení tvoří osoby užívající drogy/návykové látky v různých fázích své drogové kariéry. Dále rodinní příslušníci a jiné osoby blízké, tj. pra/rodiče, partneři, příbuzní, přátelé ad., jež se ocitají v situaci, kdy zjistili a již ví, nebo se obávají, že někdo z jejich blízkých užívá drogy a/nebo je ohrožen patologickým hráčstvím a chtějí se u nás poradit a s touto situací něco dělat.

Případně ještě abstinující či o abstinenci se pokoušející uživatelé, kterým využívání některých služeb pomáhá při zvládání sociálních a/nebo psychických (příp. zdravotních) následků užívání drog a jako prevence relapsu.

PRÁVA A POVINNOSTI KLIENTA

KLIENT MÁ PRÁVO:

1. být přijímán jako samostatná a odpovědná bytost.

2. na respekt (úctu) vůči jeho osobě, jako lidské bytosti a vůči jeho soukromí.

3. na tělesnou a duševní nedotknutelnost a na bezpečnost jeho osoby.

4. na to, aby byly respektovány jeho morální zásady a kulturní hodnoty, náboženské a filozofické přesvědčení.

5. na možnost využití nabízených služeb KC bez ohledu na pohlaví, rasu, národnost, původ, barvu pleti, politickou příslušnost, sexuální orientaci, rodinný stav, náboženství, identitu, věk, vojenskou hodnost, duševní a fyzický stav, zdravotní stav, předešlou kriminální činnost nebo veřejné postavení.

6. sám o sobě rozhodovat.

7. znát poslání a cíle KC.

8. svobodně si zvolit pracovníka KC, který se bude zabývat jeho zakázkou (požadavkem, přáním, potřebou).

9. na to být srozumitelným způsobem informován o formě, obsahu, délce a pravidlech poskytované služby, jejích očekávaných přínosů, případných rizik nebo omezení služby, včetně jeho povinností a chování, jímž může přispět k dosažení cílů péče/služby.

10. spolurozhodovat ohledně své spolupráce s KC. (Sám se rozhoduje, zda a jakou službu využije a do jaké míry.)

11. na anonymitu a ochranu údajů a informací týkajících se jeho osoby.

12. nahlédnout do záznamů, které jsou o jeho osobě v programu KC případně vedeny.

13. přijít do KC v době, která mu vyhovuje a není v rozporu s provozem zařízení.

14. zdržet se v KC v čase běžného provozu/otevírací doby, během této doby může využít služby nabízené KC nebo se objednat na konkrétní termín.

15. na takovou ochranu zdraví, jakou je možno v KC zajistit.

16. být informován o současných pravidlech, sankcích, změnách v programu a jiných opatřeních či úpravách pravidel v KC.

17. na poskytnutí služeb výměnného programu a krizové intervence i v případě, že mu jiné služby byly za méně závažné porušení pravidel odmítnuty. (Klientovi může být odmítnuto poskytování některých služeb jako sankce za nedodržování či porušování vnitřních pravidel zařízení.)

18. podat stížnost a být informován o postupu při uplatňování stížnosti a výsledku projednávané stížnosti.

19. na pomoc od pracovníka KC při podání stížnosti.

20. odmítnout kteroukoliv službu KC.

21. přerušit/ukončit využívání služeb KC na přechodnou dobu či trvale bez udání důvodu.

22. na podporu a pomoc i v případě přerušení/ukončení využívání služeb z jakéhokoliv důvodu, informace o jiných službách, zdrojích.

KLIENT MÁ POVINNOST:

1. respektovat rozhodnutí a nařízení pracovníků v KC, která nejsou v rozporu s jeho právy.

2. uposlechnout pokyny zaměstnanců v KC, které nejsou v rozporu s jeho právy.

3. dodržovat pravidla KC.

4. respektovat práva ostatních osob.

PROVOZNÍ DOBA KC VSETÍN

Pondělí09:00 – 12:00   Pouze pro objednané
Úterý09:00 – 12:00   13:00 – 16:00
Středa09:00 – 12:00   13:00 – 16:00
ČtvrtekPouze pro objednané   13:00 – 16:00
PátekPouze pro objednané

PROVOZNÍ DOBA KC VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

DopoledneOdpoledne
Pondělí09:00 – 12:00Výměnný program
Úterý09:00 – 12:0013:00-16:00
Středa09:00 – 12:0013:00 – 16:00
Čtvrtek09:00 – 12:00Výměnný program
PátekPouze pro objednané
Pondělí13:00- 15:30
Čtvrtek13:00 – 15:30
Pátek8:00 – 11:00
Na testování je potřeba se předem objednat.

KONTAKTY KC VSETÍN

Ohrada 1879
755 01 Vsetín

+420 571 436 900

kcvsetin@agarta.cz

Vedoucí zařízení je Mgr. Jakub Olšák.

KONTAKTY KC VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

Náměstí 84/17
757 01 Valašské Meziříčí

+420 602 658 087

kcvalmez@agarta.cz

Vedoucí zařízení je Mgr. Iveta Olšáková.


ŘEŠENÍ STÍŽNOSTÍ

O tom, jakým způsobem si můžete stěžovat a jak při řešení stížnosti postupujeme, se můžete dočíst ZDE.