NAŠE ZÁSADY

Naše zásady jsou pro nás důležité. Víme, že jejich dodržování nám pomáhá být důvěryhodnými partnery nejen pro naše klienty.

NÍZKOPRAHOVOST

Nízkoprahovost znamená, že služby poskytujeme s ohledem na snadnou dostupnost, časovou i místní, zájemce o službu/klient nepotřebuje žádné doporučení, objednávání se, služby jsou poskytovány anonymně a u většiny z nich bez finanční spoluúčasti klienta.

ANONYMITA

Je pro nás základním předpokladem pro navázání kontaktu a následné budování důvěry mezi klientem a pracovníky v kontaktních centrech a v terénních programech, pomáhá minimalizovat možnost stigmatizace klienta způsobenou spoluprací s námi, sbíráním dat či evidencí. Klient má možnost využívat služeb anonymně.

BEZPLATNOST

Téměř všechny služby jsou poskytovány bezplatně.

DOBROVOLNOST

Účast klienta v programu je dobrovolná.

INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP

Ke každému klientovi, k jeho životní situaci a/nebo problému přistupujeme individuálně, snažíme se společně hledat řešení vhodné pro konkrétní osobu. Služby jsou poskytovány klientům na základě jejich individuálních potřeb.

RESPEKTOVÁNÍ VOLBY A SVOBODNÉ VŮLE

Klient má právo rozhodnout se pro život s drogou nebo pro abstinenci. Respektujeme klientovu volbu, ať už je jakákoli. I když neabstinuje, je možné mu nabídnout určité formy péče. Respektování svobodné vůle považujeme za nezbytné, zvláště pokud jde o postup řešení problému. Klientům pomáháme rozumět jejich rozhodnutím a tím je konfrontovat se zodpovědností za svůj život.

VEŘEJNÁ DOSTUPNOST

Služby jsou přístupné všem klientům bez ohledu na pohlaví, věk, rasu, politické přesvědčení, náboženské vyznání, právní či společenské postavení, psychický či fyzický stav a socioekonomické možnosti. Služby jsou poskytovány bez odkladu, který by mohl mít negativní vliv na stav klienta.

KVALITA

Pracovníci zařízení usilují ve své práci o kvalitní poskytování služeb. Poskytují pomoc a podporu dle Standardů kvality soc. služeb a Certifikace odborné způsobilosti.

ODBORNOST

Pracovníci disponují širokým spektrem odborných kompetencí (drogová problematika a „harm reduction“, zdravotní problematika a provádění testů, krizová intervence, odborné poradenství, sociální práce aj.). Pracovníci se kontinuálně vzdělávají.

DODRŽOVÁNÍ PRÁV KLIENTŮ

Je pro nás důležité vytvářet podmínky a být v souladu s naplňováním práv klientů v našem zařízení. Zaměstnanci dodržují Listinu základních práv a svobod a Etický kodex sociálních pracovníků a organizace.


SEZNAMTE SE TAKÉ S POSTUPEM VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ