PORADNA PRO ZÁVISLOSTI AGARTA

Naše Poradna pro závislost ve Valašském Meziříčí je registrována pod názvem Odborné sociální poradenství (4013684). Poradenství a terapie pro osoby závislé nebo závislostí ohrožené a jejich blízké, sociálně vyloučené nebo sociálním vyloučením ohrožené. Tato služba navazuje na práci terénních programů a KC Agarta Valašském Meziříčí, nad rámec obou programů, je prostorově oddělena od provozu KC. Klientelou jsou zejména osoby z cílové skupiny, které abstinují a jsou motivované v abstinenci setrvat, např. po výkonu trestu nebo návratu z léčby, v dohledu PMS, OSPOD. Využívání oddělených prostor je vhodné, aby nedocházelo k setkávání s aktivními uživateli drog a abstinující klienti tak nebyli vystaveni většímu riziku relapsu. Další částí klientely jsou blízcí závislému, kteří jsou ohroženi sociálním vyloučením právě z důvodů negativních dopadů závislosti jejich blízkého (manžela/ky, partnera/ky, syna, dcery a jiných blízkých) na celý rodinný systém, vztahy i ekonomickou situaci takových rodin. Pro skupinovou práci jsou určeny prostory kontaktního centra mimo provozní dobu KC. V rámci Poradny pro závislosti poskytujeme odborné poradenství (adiktolog) a terapii (psychoterapeut).


POSLÁNÍ SLUŽBY

Posláním Poradny pro závislosti Agarta je poskytování služeb odborného sociálního poradenství lidem, kteří užívají návykové látky a jsou alespoň minimálně motivováni ke změně směrem k abstinenci, patologickým hráčům a osobám s problematikou nelátkových závislostí, rodinným příslušníkům a blízkým těchto osob.


Provozní doba poradny

Pondělí13:00 – 16:00
Čtvrtek8:00-12:0013:00 – 17:00

Vždy po předchozí domluvě s klientem


SLUŽBA

PŘÍSTUPNOST SLUŽBY

Služby jsou přístupné všem klientům bez ohledu na pohlaví, věk, rasu, politické přesvědčení, náboženské vyznání, právní či společenské postavení, psychický či fyzický stav a socioekonomické možnosti

Základní vstupní kritéria poraden
> věk nad 15 let
> spadá do cílové skupiny poraden

Popis služby

 1. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím – klientům nabízíme:
  • podporu stabilizace a zlepšení rodinných a sociálních vztahů
  • podporu stabilizace a zlepšení pracovní schopnosti klientů
  • dlouhodobější podporu při zvládání udržení abstinence – zejména zvládání chutí,
   práce s relapsem (zvyšování schopnosti rozeznávat rizikové situace, předcházet
   jim)
  • zprostředkování kontaktu s dalšími službami a odborníky (sociální rehabilitace,
   pobytová léčba)
 2. sociálně terapeutické činnosti:
  • individuální terapie a poradenství – zpravidla doporučujeme klientům kombinaci přístupů poradenství (adiktologického) a terapie, vždy záleží na konkrétních potřebách klienta. Frekvence setkávání je většinou 1x týdně.
  • skupinová terapie – 1x za 14 dní – pro klienty, kteří navštěvují individuální poradenství a terapii a mají zájem o skupinovou práci. Skupina se otevírá, pokud má zájem min. 6 klientů.
  • práce s rodinnými příslušníky a blízkými – možnost konzultací a terapie s blízkými, kteří potřebují podporu či radu
  • rodinné poradenství a terapie (práce s rodinou jako celkem, včetně identifikovaného klienta, s cílem působit na celý rodinný systém)
 3. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
  • orientace v systému sociální péče a pomoci
  • zprostředkování kontaktu s dalšími službami a odborníky

ZÁSADY

Nízkoprahovost

Službu poskytujeme s ohledem na snadnou dostupnost, klient nepotřebuje žádné doporučení, nemusí o sobě sdělovat žádné informace, služba je poskytována zdarma.

Anonymita

Službu je možné poskytovat anonymně.

Bezplatnost

Služby jsou poskytovány zdarma.

Dobrovolnost

Účast je dobrovolná.

Individuální přístup

Služby jsou poskytovány klientům na základě jejich individuálních
potřeb.

Respektování volby a svobodné vůle

Respektujeme klientův postup řešení problému. Klientům pomáháme rozumět jejich rozhodnutím a tím je konfrontovat se zodpovědností za svůj život.

Veřejná dostupnost

Služby jsou přístupné všem klientům bez ohledu na pohlaví, věk, rasu, politické přesvědčení, náboženské vyznání, právní či společenské postavení, psychický či fyzický stav a socioekonomické možnosti

Kvalita a odbornost

Služby klientům chceme poskytovat v co nejvyšší odborné kvalitě, pracovníci absolvovali řadu výcviků a školení a dále se vzdělávají.

Dodržování práv klientů

Pracovníci dodržují Listinu základních práv a svobod a Etický
kodex sociálních pracovníků a organizace.


Pravidla poradny pro závislosti

 1. První kontakt se zájemcem o poskytnutí služeb Poradny pro závislosti Agarta probíhá zpravidla telefonicky, kdy se s pracovníkem dohodne na termínu osobního setkání.
 2. První setkání se zájemcem o využití sociální služby je klíčovým okamžikem, a proto je mu ze strany pracovníků věnována velká pozornost. Při navazování kontaktu pracovník jedná se zájemcem o službu vstřícně, zjišťuje jeho očekávání a potřeby.
 3. Zájemce o službu je seznámen se základními informacemi, jako je cílová skupina, cíle služby, způsoby pomoci a podpory, zásady, průběh spolupráce, způsob vedení dokumentace atd.
 4. Pokud se zájemce rozhodne službu využívat, je s ním uzavřena smlouva o poskytování sociální služby a zájemce se stává uživatelem služby/klientem.

Pravidla pro ukončení služby

 1. Poskytování služby může být ukončeno buď ze strany klienta, nebo ze strany poskytovatele služby. Klient může ukončit spolupráci kdykoli a bez udání důvodu.
 2. Poskytovatel služby může ukončit spolupráci s klientem v případě závažného ohrožování bezpečnosti pracovníka či dlouhodobého porušování stanovených pravidel.
 3. Při ukončování služby ze strany poskytovatele, pokud je to možné, by mělo být ukončení služby adekvátně transparentní, aby nedošlo ke špatné interpretaci. Nejčastějšími důvody ukončení služby jsou:
  • služba byla vyčerpána, příp. přechod na jiný typ služby
  • klient již nespadá do cílové skupiny
  • klient jednoduše přestane mít zájem o poskytování dané služby
  • klient služby nevyužívá déle jak 1 rok
  • nástup do výkonu trestu odnětí svobody (vazební stíhání klienta)
  • zahájení léčby či přechod do jiného zařízení
  • odstěhování se klienta do vzdálenější lokality
  • velmi závažné porušení pravidel zařízení (např. úmyslné ublížení na zdraví apod.)

Žádný z výše uvedených důvodů však nemusí být kontraindikací k obnovení poskytování služeb v plné šíři v budoucnu.


KONTAKTY PORADNY PRO ZÁVISLOSTI AGARTA

Náměstí 84/17
757 01 Valašské Meziříčí
+420 602 125 306 Mgr. Tereza Pelková
poradna@agarta.cz

Vedoucí zařízení je Mgr. Iveta Olšáková


ŘEŠENÍ STÍŽNOSTÍ

O tom, jakým způsobem si můžete stěžovat a jak při řešení stížnosti postupujeme, se můžete dočíst ZDE.