Odborné praxe a stáže v našich zařízeních

Základní informace o poskytování odborných praxí a stáží

Naše organizace poskytuje studentům/studentkám vyšších odborných škol a vysokých škol odborné stáže/praxe se zaměřením na sociální práci, případně se zdravotnickým zaměřením. Stáže poskytujeme pouze v rámci terénních programů Agarta. Zároveň je možné stáž poskytnout odborným kolegům z oblasti sociálních služeb.

Hlavní účel poskytování praxí a stáží:

 • Možnost poskytnout vyšším odborným školám a vysokým školám praktickou přípravu studentů.
 • Seznámit studenty se službami, které naše organizace poskytuje.
 • Podpořit šíření povědomí o námi poskytovaných službách.
 • Výrazná pomoc při chodu služeb.
 • Využít zlepšování služeb z hlediska zpětné vazby studentů, stážistů na realizaci služeb.

Popis výkonu praxe/stáže

Vzhledem k povaze výkonu práce s uživateli návykových látek budou moci studenti/studentky spolu s mentorem provádět depistáž a monitoring terénu, pozorovat mentora při výkonu jeho práce v rámci výměnného servisu. Studenti/studentky se mohou dobrovolně zapojit do rozhovoru s klienty/potencionálními klienty. Připravovat poskytování služeb a podílet se na chodu organizace. Nové nápady na zlepšení našich služeb od studentů/studentek uvítáme. Mentor se každodenně zaměřuje se studenty/studentkami na reflexi, podporuje je v jejich činnostech a tím pomáhá studentům/ studentkám ukotvit zážitek z praxe/stáže.

Činnosti prováděné při výkonu praxe/stáže

 • asistence pracovníkům v terénu
 • asistence při akcích pořádaných v rámci organizace
 • příprava poskytování služeb
 • podílení se na chodu organizace

Formy poskytování odborné praxe/stáže:

 • Průběžná praxe
  • obvykle bývá jednou až dvakrát do týdne
 • Dlouhodobá praxe
  • obvykle bývá v rozmezí 2-6 týdnů
 • Stáže
  • rozsah stáže závisí na domluvě stran

Základní podmínky odborné praxe

 • Zájemce o odbornou praxi zasílá písemnou žádost o poskytnutí odborné praxe na níže uvedený e-mail, který obsahuje název školy, důvod výběru naší organizace a hodinový rozsah praxe ideálně 30 dní před zahájením stáže.
 • Minimální věk 18 let, studium VOŠ či humanitního zaměření, prokazatelná motivace k práci s cílovými skupinami a osobní zralost.
 • Vyhrazujeme si právo na odmítnutí žádosti o odbornou praxi z kapacitních nebo jiných důvodů.
 • Po obdržení žádosti o odbornou praxi je se zájemcem veden osobní pohovor.
 • Pohovor musí proběhnout nejpozději týden před započetím praxe (doba kdy mají obě strany čas se rozhodnout o výkonu praxe)
 • Smlouva je uzavírána se školou.
 • Odborná praxe je poskytována zdarma (je však třeba počítat s cestovními výdaji při případném absolvování odborné praxe na některé z pracovišť).
 • Před nástupem na odbornou praxi je třeba předat ze strany studenta/studentky cíle odborné praxe a její náplň.
 • Účastník odborné praxe podepisuje při nástupu na odbornou praxi BOZP, Etický kodex a Smlouvu o mlčenlivosti.
 • Na konci odborné praxe je po účastníkovi vyžadováno vyplnění dotazníku se zhodnocením jeho působení a případnými návrhy na zlepšení služby.
 • Organizace poskytne účastníkovi odborné praxe potvrzení praxe a závěrečné hodnocení (je-li vyžadováno).

Specifické podmínky odborné praxe

 • Aktivní zájem o problematiku závislostí
 • Základní znalosti problematiky užívaní návykových látek
 • Mít vyřešenou otázku s návykovými látkami
 • Aktivní zájem se učit novým přístupům v sociální práci
 • Adekvátní vystupování v souladu s Etickým kodexem, Chartou lidských práv Spojených národů a Úmluvou o právech dítěte
 • Nástup v 9:00 v Kontaktním centru Klíč, pokud není domluveno jinak
 • Pečlivé prostudování našich stránek
 • Ověření pojištění při výkonu stáže u své VŠ, VOŠ
 • Sepsání očekávání a obav
 • Fyzická zdatnost
 • Oblečení:
  • neobnažující (hluboké výstřihy, krátké sukně)
  • adekvátní obuv pro terénní práci (pevná obuv)
  • bez symbolů vyjadřujících příslušnost k politickým nebo společensky nepřijímaným hnutím

Základní podmínky odborné stáže

 • Zájemce o odbornou stáž zasílá písemnou žádost o poskytnutí odborné praxe na níže uvedený e-mail, který obsahuje název školy, důvod výběru naší organizace a hodinový rozsah stáže ideálně 30 dní před zahájením stáže.
 • Minimální věk 18 let, studium VOŠ či humanitního zaměření, prokazatelná motivace k práci s cílovými skupinami a osobní zralost.
 • Vyhrazujeme si právo na odmítnutí žádosti o odbornou stáž z kapacitních nebo jiných důvodů.
 • Po obdržení žádosti o odbornou stáž je se zájemcem veden osobní pohovor.
 • Pohovor musí proběhnout nejpozději týden před započetím stáže (doba kdy mají obě strany čas se rozhodnout o výkonu stáže)
 • Smlouva je uzavírána se školou.
 • Odborná stáž je poskytována zdarma (je však třeba počítat s cestovními výdaji při případném absolvování odborné praxe na některé z našich pracovišť).
 • Před nástupem na odbornou stáž je třeba předat ze strany studenta/studentky cíle odborné stáže a její náplň.
 • Účastník odborné stáže podepisuje při nástupu na odbornou praxi BOZP, Etický kodex a Smlouvu o mlčenlivosti.
 • Na konci odborné stáže je po účastníkovi vyžadováno vyplnění dotazníku se zhodnocením jeho působení a případnými návrhy na zlepšení služeb.
 • Organizace poskytne účastníkovi odborné stáže potvrzení praxe a závěrečné hodnocení.

Specifické podmínky odborné stáže

 • Aktivní zájem o problematiku závislostí
 • Základní znalosti problematiky užívaní návykových látek
 • Mít vyřešenou otázku s návykovými látkami
 • Aktivní zájem se učit novým přístupům v sociální práci
 • Adekvátní vystupování v souladu s Etickým kodexem, Chartou lidských práv Spojených národů a Úmluvou o právech dítěte
 • Nástup v 9:00 v Kontaktním centru Klíč, pokud není domluveno jinak
 • Pečlivé prostudování našich stránek
 • Ověření pojištění při výkonu stáže u své VŠ, VOŠ
 • Sepsání očekávání a obav
 • Fyzická zdatnost
 • Oblečení:
  • neobnažující (hluboké výstřihy, krátké sukně)
  • adekvátní obuv pro terénní práci (pevná obuv)
  • bez symbolů vyjadřujících příslušnost k politickým nebo společensky nepřijímaným hnutím

Přijímací pohovor praxí/stáží

Po zaslání žádosti o stáž se s uchazečem/uchazečkou domluvíme na pohovoru, který je podmínkou pro přijetí na praxi/stáž. Pohovor slouží převážně ke zjištění motivace a vzájemné domluvě na celkové podobě praxe.

Pohovor probíhá v kontaktním centru Klíč na Vsetíně, které je hlavním sídlem naší organizace. Ve většině případů je uchazeč/uchazečka o praxi/stáž přijat/a ihned po skončení pohovoru. Avšak v případě potřeby pověřeného pracovníka si vyhrazujeme právo prodiskutovat na poradě s týmem přijetí či nepřijetí uchazeče/uchazečky o praxi/stáž a až poté rozhodnout.

Přijímací pohovor vedou vždy dva mentoři zajištující praxe.

Na pohovor je nutné si přinést:

 • vytištěný a vyplněný Vstupní dotazník
 • vytištěný a rozepsaný seznam očekávání a obav
 • seznam cílů praxe/ stáže – pokud je to možné

Odborné praxe zajištují

Mentorka odborných stáží/praxí za Terénní programy Agarta

Mentor odborných stáží/praxí za Terénní programy Agarta


Na koho se obrátit a jak postupovat

V případě zájmu o odbornou praxi či stáž zašlete e-mail na adresu jiri.tuhovcak@agarta.cz žádost o praxi/stáž nebo můžete zavolat +420 702 143 960.

Žádosti o praxi/stáž musí obsahovat název školy, ročník, důvod výběru naší organizace, hodinový rozsah praxe/stáže, případně telefonický kontakt pro rychlejší komunikaci. Žádost odesílejte ideálně 30 dnů před započetím praxe/stáže.

Mgr. Jiří Tuhovčák

vedoucí terénních programů Agarta

mentor, koordinátor odborných praxí/stáží a dobrovolnictví