TERÉNNÍ PROGRAMY AGARTA

Terénní program je specifická forma sociální práce poskytovaná přímo na ulici, v přirozeném prostředí uživatelů drog. To napomáhá k překonání prvotního strachu klientů z jakékoliv instituce. Jde vlastně o typ služby, která nečeká, až se na ni kdokoli obrátí s problémem, ale nachází se přímo v místech sociálních konfliktů. Zaměřuje se především na klienty, kteří se chovají rizikovým způsobem, žijí chaotickým životním stylem a nejsou motivováni ke změně. Hlavním cílem tohoto programu je proto navázat s těmito klienty vztah postavený na vzájemné důvěře, pomoci jim minimalizovat rizika spojená s užíváním drog a následně při rozvíjení schopností vedoucích k socializaci. V současné době probíhá terénní program ve městech Vsetín, Valašské Meziříčí a Rožnov pod Radhoštěm. Po telefonické dohodě i v okolí.

V současné době probíhá terénní program ve městech Vsetín, Valašské Meziříčí a Rožnov pod Radhoštěm. První středu v měsíci probíhá terénní program v Brumově-Bylnici, poslední středu v měsíci probíhá terénní program ve Valašských Kloboukách.

POSLÁNÍ TERÉNNÍHO PROGRAMU

Posláním Terénního programu je minimalizace rizik spojených s užíváním drog, podpora změny rizikového chování klientů a zlepšení kvality jejich života a podpora osob v uschopňování řešit jejich drogový problém. Za poslání si TP klade také zmírnění dopadu negativních jevů spojených s drogovou závislostí a užíváním drog na širokou veřejnost a ochranu veřejného zdraví.

Jinak řečeno: posláním TP je pomáhat lidem s řešením jejich drogového problému, podpora klienta v dosažení co nejvyšší míry jeho tělesného, duševního a sociálního zdraví a kvality života včetně minimalizace rizik spojených s užíváním drog a ochrana veřejného zdraví.

PROVOZNÍ DOBA

PondělíValMez13:30 – 17:30
ÚterýVsetín13:30 – 17:30
StředaRožnov p. R13:45 – 18:00
ČtvrtekVsetín13:30 – 17:30
PátekValMez
Val.Klob./ Brumov-Bylnice
13:30 – 17:30
13:45 – 18:00

SLUŽBY

Vyhledávání a monitoring

Není přímou prací s klientem, spíše slouží pracovníkovi k vytvoření osobní orientace v prostředí terénu. Napomáhá terénnímu pracovníkovi k vytvoření relativně reálného obrazu o tom, jak drogová scéna v prostoru daného terénu vypadá, jaké služby jsou žádány, jaké jsou rozšířené užívané drogy, kolik se v prostoru terénu vyskytuje klientů atd. Cílem této činnosti je využití získaných informací pro větší efektivitu nabízených služeb.

Kontaktování potencionálních klientů

Při této činnosti dochází k vytipování míst a osob, které by svým vzhledem, chováním, věkem atd. mohly být potencionálními uživateli drog nebo přímo spadat do cílové skupiny. Důležitou součástí těchto kontaktů je předání letáků či dalších propagačních materiálů s odkazem na TP, KC a s kontakty na programy.

První kontakt

V průběhu tohoto setkání dochází k uzavření ústní smlouvy a předávání informací pracovníkem programu klientovi a naopak.

Individuální plánování

Jedná se o kontinuální individuální práci s klientem, kdy s pracovníkem společně plánují, realizují a vyhodnocují průběh poskytování služby s ohledem na osobní cíle a možnosti klienta.

Informační servis

Jedná se o poskytování informací klientovi, osobám blízkým či širší veřejnosti pracovníkem TP v místě běžného kontaktu v prostoru terénu. Cílem této služby je poskytování kvalitních, ověřených informací tak, aby vedly k zvýšení povědomí klienta o oblastech, které se ho přímo dotýkají nebo o něž projeví zájem.

Výměnný program

Výměnný program je služba určená především pro nitrožilní uživatele drog. Zahrnuje sběr a výdej injekčního materiálu, nezbytný je výdej materiálu programu Harm Reduction (dezinfekce, vody, filtry, kyseliny do opiátů…), kondomů a zdravotnického materiálu. Cílem této služby je ochrana zdraví osob a to uživatelů návykových látek i široké veřejnosti.

Sběr nalezeného injekčního materiálu

Součástí TP je také hledání, monitorování a evidence míst s výskytem nalezeného odhozeného injekčního materiálu. Pracovník dochází na místa, kde se ve zvýšené míře sdružují uživatelé drog, a příležitostně kontroluje, zdali se na těchto místech nevyskytují pohozené inj. stříkačky. Stejně tak pracovník kontroluje místa, kde byl nález injekčního materiálu již potvrzen. Sběr nalezeného injekčního materiálu chrání širokou veřejnost před hrozbou nákazy infekčními nemoci jako je HIV, HCV, HBV.

Krizová intervence

Krizová intervence je služba poskytovaná osobám, které signalizují potřebu aktuálního řešení stresové situace. Cílem aktuální krizové intervence je zklidnění klienta, stabilizování jeho stavu, snížení nebezpečí a zamezení dalšímu prohlubování krize. Cílem perspektivní krizové intervence je propracovat s klientem nejbližší budoucnost a vyhledávání možností zvládání situací.

Sociální servis

Cílem je motivovat klienta k samostatnému jednání s úřady a institucemi, zlepšování jeho sociální situace a jeho schopnosti řešit běžné sociální problémy. Dalším cílem je zapojování klienta do chodu společnosti za účelem změny jeho chování a zlepšení kvality života.

Asistenční služba

Asistenční služba je doprovod klienta na úřady, do institucí, do zdravotnických a léčebných zařízení a seznámení s jejich činností. Služba je poskytována, cítí-li klient nejistotu při jednání s institucemi, má-li obavy z neúspěchu při jednání s těmito institucemi, z diskriminace, nemá-li důvěru v instituce.

Zdravotnický servis

Jeho cílem je poskytnout materiál k základnímu zdravotnímu ošetření v kombinaci se snahou přimět klienta, aby využil odbornou pomoc lékaře. Je to tedy intervence v případech onemocnění či poranění bez závislosti na tom, jestli se jedá o onemocnění či poranění způsobené injekční aplikací drog (abscesy apod.). Pracovníci jsou pravidelně školeni k provedení neodkladné první pomoci.

Případová práce

Tento úkon se zaměřuje na řešení aktuálních problémů a zvyšování kompetence klienta tyto problémy řešit, jednat efektivněji, a pomáhá mu dosáhnout jeho cílů. Jedná se o práci s terapeutickým přístupem dlouhodobějšího charakteru.

Motivační rozhovory

Cílem motivačních rozhovorů je podnítit či udržet u klienta změnu rizikových návyků, podpora klienta v jeho rozhodnutí abstinovat, osvětlení fází závislosti, především pak relapsu, a pomoc v odmítání drogy pomocí mnohých technik.

Odkazy a zprostředkování

V případě, kdy klient požaduje službu nebo pomoc, kterou mu nelze v rámci TP zajistit, předá mu pracovník informace a kontakty na zařízení, která se na danou problematiku orientují. Cílem je odkázat nebo přímo zprostředkovat klientovi kontakt s dalšími službami a institucemi, které mu mohou pomoci při řešení jeho nepříznivé životní situace.

Telefon

Cílem této služby je zrychlit a zefektivnit komunikaci s klientem. Uživatel terénních programů může na základě ústní žádosti použít služební telefon pracovníka TP k vyřízení svých neodkladných záležitostí na úřadech a institucích, s rodinou, nabídky zaměstnání atd.

Testování

Testování na infekční choroby (HIV. HCV, HCB, Syfilis), drogové testy (přítomnost OPL v organismu) a těhotenské testy v rámci terénního programu neprovádíme. Zájemcům o testování je pracovníky TP doporučena návštěva KC- Klíč na Vsetíně. Zde se mohou otestovat. Součástí doporučení je i předání kontaktu na KC Klíč (leták, vizitka) a informace o průběhu testování.

KAPACITA SLUŽBY

Momentální kapacita: na 1 pracovníka 1 klient

Denní kapacita: na 1 pracovníka maximálně 16 klientů

ZÁSADY

Nízkoprahovost

Služby poskytujeme s ohledem na snadnou dostupnost, časovou i místní, klient nepotřebuje žádné doporučení, objednávání se, služby jsou poskytovány anonymně a zdarma.

Anonymita

Je pro nás základním předpokladem pro navázání kontaktu a následné budování důvěry mezi klientem a pracovníky TP, pomáhá minimalizovat možnost stigmatizace klienta způsobenou spoluprací s TP, sbíráním dat či evidencí. Klient má možnost využívat služeb anonymně.

Bezplatnost

Všechny služby jsou poskytovány bezplatně.

Veřejná dostupnost

Služby jsou přístupné všem klientům bez ohledu na pohlaví, věk, rasu, politické přesvědčení, náboženské vyznání, právní či společenské postavení, psychický či fyzický stav a socioekonomické možnosti. Služby jsou poskytovány bez odkladu, který by mohl mít negativní vliv na stav klienta.

Individuální přístup

Ke každému klientovi, k jeho životní situaci a / nebo problému přistupujeme individuálně, snažíme se společně hledat řešení vhodné pro konkrétní osobu. Služby jsou poskytovány klientům na základě jejich individuálních potřeb.

Respektování volby a svobodné vůle

Klient má právo rozhodnout se pro život s drogou nebo pro abstinenci. Respektujeme klientovu volbu, ať už je jakákoli. I když neabstinuje, je možné mu nabídnout určité formy péče. Respektování svobodné vůle považujeme za nezbytné, zvláště pokud jde o postup řešení problému. Klientům pomáháme rozumět jejich rozhodnutím a tím je konfrontovat se zodpovědností za svůj život.

Dobrovolnost

Účast klienta v programu je dobrovolná.

Dodržování práv klientů

Je pro nás důležité vytvářet podmínky a být v souladu s naplňováním práv klientů v našem zařízení. Zaměstnanci dodržují Listinu základních práv a svobod a Etický kodex sociálních pracovníků a organizace.

Kvalita

Pracovníci zařízení usilují ve své práci o kvalitní poskytování služeb. Poskytují pomoc a podporu dle Standardů kvality soc. služeb a Certifikace odborné způsobilosti.

Odbornost

Pracovníci disponují širokým spektrem odborných kompetencí (drogová problematika a „harm reduction“, zdravotní problematika a provádění testů, krizová intervence, odborné poradenství, sociální práce aj.). Pracovníci se kontinuálně vzělávají.

CÍLE

Mezi hlavní cíle projektu patří snižování rizik spojených s užíváním drog, v rámci programů Public Health a Harm Reduction, a předcházení vážným či trvalým zdravotním nebo sociálním poškozením. Ve vztahu k ochraně veřejného zdraví je naším cílem prevence výskytu hepatitid a HIV/AIDS.

Obecným cílem je vytvoření sociální instituce s určitými zdravotnickými prvky, která je schopná zareagovat na jakoukoliv relevantní potřebu klienta, jež není protizákonná, není v rozporu s vnitřními předpisy a operačním manuálem zařízení a osobními hranicemi službu poskytujícího personálu. Snahou zařízení je nabídnout uživatelům drog a jejich blízkým standardní služby poskytované TP a přizpůsobit je konkrétním potřebám klientů v daném regionu. Směrem ke klientům je naším cílem vytvoření prostředí, které bude pozitivně působit na klienty, konkrétní práce s klientem zaměřená na motivaci ke změně životního stylu a zlepšení jeho sociální situace.

Cíle jsou tedy rozděleny do řady dílčích kroků, které jsou stanovovány individuálně, na základě aktuální situace klienta (zdravotní, sociální, atd.). Každá z nabízených služeb má svůj význam z hlediska uspokojování potřeb, navíc se snažíme vycházet z přání klientů, tzn., že usilujeme o to, aby naše cíle korelovaly s očekáváním samotných klientů.

1)
Navázání kontaktu a vytvoření vztahu mezi uživatelem služby/klientem a pracovníkem zařízení založeném na vzájemné důvěře.

2)
Podpora změny rizikových vzorců chování klientů (sdílení náčiní pro aplikaci drog, nechráněný sex, apod.).

3)
Konkrétní práce s klientem zaměřena na motivaci ke změně životního stylu a zlepšení jeho zdravotní, psychické a sociální situace.

4)
Posílení motivace klienta k dalšímu postupu v léčbě směrem k abstinenci.

5)
Podpora při uplatňování práv, oprávněných zájmů, obstarávání osobních záležitostí, pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou.

6)
Pomoc rodinám či jiným blízkým osobám uživatelů.

7)
Pomoc v krizi uživatelům služby/klientům.

8)
Zajištění podmínek k zabezpečení základního zdravotního a hygienického servisu.

9)
Zvýšení informovanosti klientů, odborné i laické veřejnosti.

10)
Minimalizace rizik a dopadů spojených s užíváním drog.

CÍLOVÁ SKUPINA

Okruh osob, kterým je služba určena:

Služby jsou poskytovány (zvláště aktivním) uživatelům nealkoholových drog starším 15 let a osobám blízkým (rodina, partneři, aj.).

Typ cílové skupiny:

Osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách.

Cílová skupina je rozdělena vzhledem ke specifikům nabízených služeb na:

> osoby závislé na návykových látkách


> osoby závislé na návykových látkách, které nejsou motivovány k abstinenci, popř. neakceptují jinou účinnější formu léčebné péče


> problémoví uživatelé drog – PUD


> osoba užívající nelegální drogy ze skupiny opiátů/opioidů (heroin, hydrocodon) nebo stimulancií (kokain, pervitin) dlouhodobě a/nebo nitrožilně
> osoba užívající návykové látky, která nesplňuje diagnostická kritéria závislosti na návykových látkách, a u které zároveň užití psychoaktivní látky vede k poruše zdraví. Poškození může být somatické nebo psychické (definice „škodlivého použití“ dle MKN-102) či sociální.


> uživatelé těkavých látek a organických rozpouštědel


> experimentátoři a mladiství uživatelé nelegálních drog i alkoholu


> hráči hazardních her a výherních automatů, ohrožení závislostí na hře a patologickým hráčstvím


> osoby blízké uživatelům drog


> příp. abstinující uživatelé

Těžiště cílové skupiny zařízení tvoří uživatelé nelegálních drog. Další skupinou, která využívá služeb TP, jsou tzv. osoby blízké, tedy rodiče, partneři, přátelé, příbuzní a další blízcí uživatelů drog, jež se ocitají v situaci, kdy zjistili, nebo se obávají, že někdo z jejich blízkých užívá drogy. Případně abstinující uživatelé, kterým využívání služeb pomáhá při zvládání sociálních, psychických a/nebo zdravotních následků užívání drog.

Jsou možné anonymní i neanonymní kontakty.

Do cílové skupiny nepatří:

> zájemce o službu, jenž nespadá do cílové skupiny.
> osoba, která žádá o službu, kterou neposkytujeme.
> kapacita služby, o kterou zájemce o službu žádá, je naplněna

KONTAKTY

Vsetín,
Valašské Klobouky, Brumov-Bylnice a okolí

+420 737 451 756

Valašské Meziříčí, Rožnov pod Radhoštěm

+420 739 829 678

terenniprogramy@agarta.cz

Facebook/Instagram

Vedoucím služby je Mgr. Jiří Tuhovčák

NEVÁHEJTE NÁS KONTAKTOVAT!


    ŘEŠENÍ STÍŽNOSTÍ

    O tom, jakým způsobem si můžete stěžovat a jak při řešení stížnosti postupujeme, se můžete dočíst ZDE.